Huang Guan Yin 2023 No.560 Huang Guan Yin 2023 No.560
Oolong tea

Huang Guan Yin 2023 No.560

EUR 26.10
50 gram
Da Xue Shan – Snow Mountain 2023 No.871 Da Xue Shan – Snow Mountain 2023 No.871
Puer tea

Da Xue Shan – Snow Mountain 2023 No.871

EUR 13.10
30 gram
Gushu Hong Old tree black 2023 No.646
Black tea

Gushu Hong Old tree black 2023 No.646

EUR 15.10
50 gram
Anji Baicha 2023 No.346
Green tea

Anji Baicha 2023 No.346

EUR 17.30
30 gram
Green Pearl 2023 No.330
Green tea

Green Pearl 2023 No.330

EUR 10.10
50 gram
Banna Black Curls 2023 No.655
Black tea

Banna Black Curls 2023 No.655

EUR 15.10
50 gram
Banna Green Buds 2023 No.355
Green tea

Banna Green Buds 2023 No.355

EUR 13.50
50 gram
Hubei Mountain Black 2022 No.633
Black tea

Hubei Mountain Black 2022 No.633

EUR 14.20
30 gram
Aged Honey fragrance Shou Mei 2009 No.209 Aged Honey fragrance Shou Mei 2009 No.209
White tea

Aged Honey fragrance Shou Mei 2009 No.209

EUR 26.60
30 gram
Premium Flower fragrance Gong Mei 2014 No.228
White tea

Premium Flower fragrance Gong Mei 2014 No.228

EUR 16.70
50 gram
Tong Mu Guan Wild Red 2022 No.652 Tong Mu Guan Wild Red 2022 No.652
Black tea

Tong Mu Guan Wild Red 2022 No.652

EUR 22.40
30 gram
Tianmen Shan - Gate of Heaven Mountain 2019 No.865
Puer tea

Tianmen Shan - Gate of Heaven Mountain 2019 No.865

EUR 14.20
30 gram
Bada Old tree 2022 No.842
Puer tea

Bada Old tree 2022 No.842

EUR 26.00
30 gram
Banzhang Golden leaves 2022 No.851
Puer tea

Banzhang Golden leaves 2022 No.851

EUR 21.40
50 gram
Yesheng Hong – Wild Black 2022 No.640 Yesheng Hong – Wild Black 2022 No.640
Black tea

Yesheng Hong – Wild Black 2022 No.640

EUR 26.00
30 gram
Gushu Hong – Old Tree Black 2021 No.646
Black tea

Gushu Hong – Old Tree Black 2021 No.646

EUR 15.10
50 gram