Gyokuro Karigane 2022 No.332
Green tea

Gyokuro Karigane 2022 No.332

EUR 11.60
30 gram
Sencha Koufu 2021 No.333 Sencha Koufu 2021 No.333
Green tea

Sencha Koufu 2021 No.333

EUR 9.20
50 gram
All moods - tea selection All moods - tea selection
Puer tea

All moods - tea selection

50.32 EUR 46.90
%
Out of stock
Sencha Miyakono Tatsumi 2019 No.334
Green tea

Sencha Miyakono Tatsumi 2019 No.334

EUR 6.90
30 gram
Out of stock
Gyokuro Karigane 2021 No.332
Green tea

Gyokuro Karigane 2021 No.332

EUR 9.40
30 gram
Sold out
Sencha Koufu 2020 No.333 Sencha Koufu 2020 No.333
Green tea

Sencha Koufu 2020 No.333

EUR 5.40
30 gram
Sold out
Karigane 2020 No.332
Green tea

Karigane 2020 No.332

EUR 8.30
30 gram
Sold out
Karigane Tomoshiraga 2019 No.332 Karigane Tomoshiraga 2019 No.332
Green tea

Karigane Tomoshiraga 2019 No.332

EUR 6.60
30 gram
Sold out
Sencha Koufu 2019 No.333 Sencha Koufu 2019 No.333
Green tea

Sencha Koufu 2019 No.333

5.28 EUR 4.60
30 gram
%
Sold out
Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334 Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334
Green tea

Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334

EUR 6.90
30 gram
Sold out
Karigane Tomoshiraga 2018 No.332 Karigane Tomoshiraga 2018 No.332
Green tea

Karigane Tomoshiraga 2018 No.332

EUR 6.60
30 gram
Sold out
Sencha Koufu 2018 No.333 Sencha Koufu 2018 No.333
Green tea

Sencha Koufu 2018 No.333

EUR 5.00
30 gram
Sold out
Karigane Tomoshiraga 2017 No.321 Karigane Tomoshiraga 2017 No.321
Green tea

Karigane Tomoshiraga 2017 No.321

EUR 6.60
30 gram
Sold out
Sencha Miyakono  2017 No.322 Sencha Miyakono  2017 No.322
Green tea

Sencha Miyakono 2017 No.322

EUR 6.30
30 gram
Sold out
Sencha Koufu 2017 No.317 Sencha Koufu 2017 No.317
Green tea

Sencha Koufu 2017 No.317

EUR 5.00
30 gram
Sold out
Sencha Koufu 2016 No.303 Sencha Koufu 2016 No.303
Green tea

Sencha Koufu 2016 No.303

EUR 5.00
Sold out